Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ខ្ទុំក្រាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ខ្ទុំក្រាំង

ឃុំ ខ្ទុំក្រាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖