Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ តាងសំរោង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ តាងសំរោង

ឃុំ តាងសំរោង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖