Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ មហាសាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ មហាសាំង

ឃុំ មហាសាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖