Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រាំងដីវ៉ាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រាំងដីវ៉ាយ

ឃុំ ក្រាំងដីវ៉ាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖