Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃក្រសាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃក្រសាំង

ឃុំ ព្រៃក្រសាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖