Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រះស្រែ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រះស្រែ

ឃុំ ព្រះស្រែ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖