Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្រង់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្រង់

ឃុំ ស្រង់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖