Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កោកោះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កោកោះ

ឃុំ កោកោះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖