Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃញាតិ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃញាតិ

ឃុំ ព្រៃញាតិ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖