Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជង្រុក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជង្រុក

ឃុំ ជង្រុក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖