Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បរសេដ្ឋ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បរសេដ្ឋ

ឃុំ បរសេដ្ឋ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖