Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រាំងស្គារ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រាំងស្គារ

ឃុំ ក្រាំងស្គារ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖