Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ខ្លុងពពក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ខ្លុងពពក

ឃុំ ខ្លុងពពក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖