Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្បែងខ្ពស់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្បែងខ្ពស់

ឃុំ ត្បែងខ្ពស់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖