Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយជុក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយជុក

ឃុំ ស្វាយជុក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖