Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ឈានឡើង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ឈានឡើង

ឃុំ ឈានឡើង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖