Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្រែថ្មី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្រែថ្មី

ឃុំ ស្រែថ្មី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖