Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃមូល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃមូល

ឃុំ ព្រៃមូល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖