Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ថ្មឥដ្ឋ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ថ្មឥដ្ឋ

ឃុំ ថ្មឥដ្ឋ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖