Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពានី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពានី

ឃុំ ពានី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖