Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយរំពារ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយរំពារ

ឃុំ ស្វាយរំពារ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖