Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពោធិ៍

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពោធិ៍

ឃុំ ពោធិ៍ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖