Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពាមឆ្កោក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពាមឆ្កោក

ឃុំ ពាមឆ្កោក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖