Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពន្លៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពន្លៃ

ឃុំ ពន្លៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖