Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ​​ ព្រែកបាក់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ​​ ព្រែកបាក់

​ឃុំ​​ ព្រែកបាក់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖