Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ​​ មេសរជ្រៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ​​ មេសរជ្រៃ

​ឃុំ​​ មេសរជ្រៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖