Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយខ្សាច់ភ្នំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយខ្សាច់ភ្នំ

ឃុំ ស្វាយខ្សាច់ភ្នំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖