Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប្រ៉ាយ៉ាម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប្រ៉ាយ៉ាម

ឃុំ ប្រ៉ាយ៉ាម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖