Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជីបាល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជីបាល

ឃុំ ជីបាល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖