Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ត្រពាំងព្រះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ត្រពាំងព្រះ

ត្រពាំងព្រះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖