Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បឹងណាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បឹងណាយ

ឃុំ បឹងណាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖