Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​​ ពាមប្រធ្នោះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​​ ពាមប្រធ្នោះ

ឃុំ​​ ពាមប្រធ្នោះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖