Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​​ មហាលាភ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​​ មហាលាភ

ឃុំ​​ មហាលាភ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖