Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្ដៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្ដៅ

ឃុំ ស្ដៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖