Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ រកាគយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ រកាគយ

ឃុំ រកាគយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖