Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្រម៉រ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្រម៉រ

ឃុំ ស្រម៉រ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖