Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​​ ព្រីងជ្រុំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​​ ព្រីងជ្រុំ

ឃុំ​​ ព្រីងជ្រុំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖