Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ផ្ដៅជុំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ផ្ដៅជុំ

ឃុំ ផ្ដៅជុំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖