Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយទាប

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយទាប

ឃុំ ស្វាយទាប មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖