Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជាលា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជាលា

ឃុំ ជាលា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖