Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បាធាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បាធាយ

ឃុំ បាធាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖