Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
ប្រៃសណីយ៍ខេត្តស្វាយរៀង
ផ្លូវជាតិលេខ ១, ភូមិ មេភ្លើង, សង្កាត់ សា្វយរៀង, ក្រុង ស្វាយរៀង, ខេត្ត សា្វយរៀង