Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
បង្ហាញលទ្ធផលមួយ
ប្រៃសណីយ៍ខេត្តពោធិ៍សាត់
ផ្លូវលេខ ១ (ខេត្តរ៉បមាត់ស្ទឹង), ភូមិ ពាលញែក ២, សង្កាត់ ផ្ទះព្រែ, ក្រុង ពោធិសាត់, ខេត្ត ពោធិសាត់