Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភូមិថ្មី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភូមិថ្មី

ឃុំ ភូមិថ្មី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖