Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ គំរូ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ គំរូ

ឃុំ គំរូ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖