Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទានកាំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទានកាំ

ឃុំ ទានកាំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖