Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជប់វ៉ារី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជប់វ៉ារី

ឃុំ ជប់វ៉ារី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖