Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សំបួរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សំបួរ

ឃុំ សំបួរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖