Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភ្នំតូច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភ្នំតូច

ឃុំ ភ្នំតូច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖