Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរប្រាសាទ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរប្រាសាទ

ឃុំ អូរប្រាសាទ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖